Juridische verklaring

Voor de verklaringen opgenomen in onderhavig document verwijst Iep Invest naar Iep Invest nv – Noorderlaan 139 – 2030 Antwerpen - België (geregistreerd in het RPR Ieper onder het nummer 0448.367.256) en met Iep Invest nv verbonden en geassocieerde partijen.

Privacy & Cookie-policy

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Iep Invest nv — Noorderlaan 139 — 2030 Antwerpen — België.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want ze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Iep Invest nv en/of op de website www.iepinvest.be verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van uw persoonsgegevens zelf.

Artikel 1 – Over Iep Invest

Iep Invest nv (hierna: de “Vennootschap”) is een holding. Sinds 1999 noteert de vennootschap aan Euronext Brussels (IEP).

Iep Invest nv met maatschappelijke zetel te Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen, geregistreerd in het RPR Antwerpen onder het nummer 0448.367.256, treedt hier op als verwerkingsverantwoordelijke.

De Vennootschap neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), in beide gevallen samen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

De bedoeling is om duidelijk aan te geven welke gegevens de Vennootschap verzamelt, wat daarvan de bedoeling is en over welke middelen u beschikt om zich tegen dit beleid te verzetten.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Vennootschap verwerkt heeft zij rechtstreeks van u ontvangen, bijvoorbeeld door afsluiting van een overeenkomst of door bezoek op de website.

De persoonsgegevens die de Vennootschap van u ontvangt, behoren tot een van volgende categorieën:

a) Investor relations en klanten
Professionele contactgegevens die nodig zijn voor het op dat ogenblik bepaalde doel (bv. om te antwoorden op vragen of om een gevraagde dienst te verlenen) zoals bedrijf, naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, URL, functiebenaming en identiteitsbewijs.

b) Leveranciers
De gegevens die nodig zijn om de behoorlijke levering van goederen en diensten aan de Vennootschap mogelijk te maken, namelijk contactgegevens, zoals bedrijf, naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, URL, functiebenaming.

c) Websitebezoeker
Als u de website van de Vennootschap bezoekt herkent de webserver noch uw IP-adres, noch uw domeinnaam of emailadres. De website gebruikt cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

De Vennootschap verzamelt geen persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, noch genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of gegevens m.b.t. iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid of gegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

De Vennootschap zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

a) Investor relations en klanten
Op grond van de uitvoering van een overeenkomst met de Vennootschap en het gerechtvaardigd belang van de Vennootschap om te communiceren en diensten te verlenen, verwerkt de Vennootschap uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de behoorlijke uitvoering van de door u gevraagde diensten. Om de werking van de Vennootschap te optimaliseren, kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden om service te bieden, vragen te beantwoorden, de diensten en het beheer van de contractuele betrekkingen te verbeteren.
  • Daarnaast verwerkt de Vennootschap uw persoonsgegevens voor typische processen van klantenbeheer en het uitwisselen van correspondentie.

b) Leveranciers
Op grond van de uitvoering van een overeenkomst met de Vennootschap en het gerechtvaardigd belang van de Vennootschap om te communiceren en diensten te verlenen, verwerkt de Vennootschap uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • De Vennootschap verwerkt uw persoonsgegevens voor typische processen van leveranciersbeheer, zoals het beheer van commerciële relaties met verkopers en dienstverleners, de uitvoering van bestellingen, betaling en facturatie en het uitwisselen van correspondentie.

3.2. Direct marketing

De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing.

3.3. Doorgifte aan derden

In specifieke gevallen werkt de Vennootschap samen met verwerkers indien dit nuttig wordt geacht voor de werking van de Vennootschap. In dat geval kan de Vennootschap uw persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld IT-providers, accountants en advocaten. Wanneer de Vennootschap een beroep doet op verwerkers, zal ze nagaan of de verwerker zich houdt aan de in deze Privacy Policy bepaalde verplichtingen en de nodige organisatorische maatregelen nemen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van de Vennootschap, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien de Vennootschap failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

De Vennootschap zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat de Vennootschap uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

De Vennootschap zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Vennootschap uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Vennootschap zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door de Vennootschap bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen de Vennootschap en u.

Wanneer de wettelijke verjaringstermijn is verstreken, zal de Vennootschap al uw persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat de Vennootschap van uw persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Vennootschap. Daarnaast hebt u steeds het recht om de Vennootschap te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en correspondentie niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

5.3. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door de Vennootschap verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar investor.relations@iepinvest.be, hetzij per post naar Iep Invest nv, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen.

5.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Vennootschap heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan de Vennootschap aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent de Vennootschap toegang tot uw persoonsgegevens aan eventuele werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van de Vennootschap en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door de Vennootschap gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

De website van de Vennootschap gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de website bezoekt en laat ook toe de website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend bezoek aan de deze website worden uitgelezen.

  • Noodzakelijke cookies stellen bezoekers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken.
  • Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van de website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen.
  • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te onthouden (bv. taalkeuze, regio, login).
  • Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijst de Vennootschap naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: de Vennootschap oefent geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

8.4. Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan de website van de Vennootschap wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie-instellingen voor de website wijzigen en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://allaboutcookies.org/.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact op met de Vennootschap, hetzij per e-mail naar investor.relations@iepinvest.be, hetzij per post naar Iep Invest nv, Noorderlaan 139, 2030 Antwerpen.

Elke wijziging aan deze privacyverklaring zal prompt op deze pagina meegedeeld worden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Iep Invest doet redelijke inspanningen om juiste en actuele informatie te verschaffen op www.iepinvest.be, maar Iep Invest geeft geen garanties of verklaringen over de juistheid ervan. Alle gebruikers stemmen ermee in dat alle toegang tot en gebruik van www.iepinvest.be en de inhoud ervan op hun eigen risico is. Noch Iep Invest noch een partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van www.iepinvest.be kan aansprakelijk worden gehouden voor directe, incidentele, gevolg-, indirecte of strafschade die voortvloeit uit toegang tot, gebruik van of gebruiksonbekwaamheid van www.iepinvest.be, of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan.

Deze site bevat 'links' naar andere websites. Iep Invest is geenszins aansprakelijk voor de inhoud of de privacypraktijken die deze andere sites hanteren.

Iep Invest biedt zulke 'links' louter gemakshalve aan, zonder dat Iep Invest de informatie die op de sites waarnaar gelinkt wordt goedkeurt. Onderhavig privacybeleid en –procedures gelden niet voor deze sites. Wij raden u aan deze sites rechtstreeks te contacteren voor informatie over hun datacollectie en -distributiebeleid.

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.