Remuneratiecomité

Algemene bepalingen

Naar artikel 25 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap de dato 24 oktober 2019.

De raad van bestuur richt in zijn schoot een remuneratiecomité op dat uitsluitend is samengesteld uit een oneven aantal niet-uitvoerende bestuurders, van wie de meerderheid onafhankelijk bestuurder is.

Dit comité bestaat uit minstens drie leden. Het is belast met het opstellen van aanbevelingen aan de raad van bestuur betreffende de bezoldiging en andere vormen van vergoeding van de bestuurders en de leden van het hogere kader van de vennootschap. De benoemingsvoorwaarden, de wijze van beraadslaging en beslissingsvorming, evenals de rapporteringsprocedures worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement opgesteld door de raad van bestuur in overleg met het remuneratiecomité.

De leden ontvangen geen bijkomende vergoedingen voor de uitoefening van hun mandaat.

Samenstelling en vergadering

Momenteel bestaat het remuneratiecomité uit de volgende leden:

 

Naam Lopende termijn (*)
Arthur Vanhoutte 2022
Veronique Misseghers 2021
Gescon bvba, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen 2023

(*) De benoemingstermijn van de leden van de raad van bestuur loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar vermeld naast de naam van elke bestuurder.

Sinds 27 september 2013 treedt Arthur Vanhoutte op als voorzitter van dit comité.

Meer informatie

Meer informatie over de rol en bevoegdheden van het benoemings- en remuneratiecomité, zijn samenstelling, werking, verslaggeving en beoordeling vindt u in artikel 6.1 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap. U kunt het Charter in de kolom rechts (of, afhankelijk van uw browser, onderaan deze pagina) downloaden.

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.

Corporate Governance Charter

Charter goedgekeurd door de raad van bestuur op 14 april 2020

Download (Nederlands)