Corporate governance

Iep Invest hecht bijzonder veel belang aan een correcte en transparante informatieverstrekking aan zijn belanghebbenden: aandeelhouders, partners, klanten, leveranciers en anderen. De corporategovernanceprincipes, de principes van deugdelijk bestuur, zijn dan ook de basis voor de dagelijkse besluitvoering.

Corporate governance is in de Belgische Corporate Governance Code gedefinieerd als een reeks regels en gedragingen op basis waarvan vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. Op 12 maart 2009 heeft de Commissie Corporate Governance de editie 2009 van de Belgische Corporate Governance Code (hierna de 'Code 2009' genoemd) gepubliceerd. Iep Invest heeft op basis daarvan een Corporate Governance Charter opgesteld dat door de raad van bestuur van 27 juni 2014 werd goedgekeurd. In het Charter zijn ook regels ter voorkoming van marktmisbruik opgenomen (handel met voorkennis). U kunt het Charter in de kolom rechts (of, afhankelijk van uw browser, onderaan deze pagina) downloaden.

Comply or Explain

De Code 2009 is gebaseerd op het pas-toe-of-leg-uit-principe: Belgische beursgenoteerde bedrijven dienen de Code 2009 te volgen. Ze mogen echter wel afwijken van de bepalingen en richtlijnen ervan (maar niet van de beginselen) mits ze elke afwijking rechtvaardigen.

Vanwege de relatief beperkte omvang van de vennootschap heeft de raad van bestuur het benoemingscomité en remuneratiecomité samengevoegd tot een benoemings- en remuneratiecomité (‘remuneratiecomité’) en heeft de raad overeenkomstig artikel 524bis van het Belgische Wetboek van vennootschappen een directiecomité opgericht bestaande uit één uitvoerend manager.

Iep Invest tracht zich zoveel mogelijk te houden aan de bepalingen van de Code 2009. De raad van bestuur is echter de mening toegedaan dat, gelet op de omvang van de vennootschap, het verantwoord is dat de volgende aanbevelingen van Code 2009 niet worden gevolgd:

  • Aanbeveling 2.9 Code 2009: gelet op de relatief beperkte omvang van de vennootschap en haar raad van bestuur, is er geen secretaris aangesteld.
  • Aanbeveling 4.6 Code 2009: gelet op de relatief beperkte omvang van de vennootschap en haar raad van bestuur, bedraagt de duur van het mandaat van de bestuurders zes jaar.
  • Aanbeveling 4.11 Code 2009: gelet op de relatief beperkte omvang van de vennootschap, heeft de vennootschap thans geen permanent evaluatiesysteem opgezet voor de omvang, samenstelling en prestaties van de raad van bestuur, het auditcomité en het remuneratiecomité.
  • Aanbeveling 4.12 Code 2009: gelet op de relatief beperkte omvang van de vennootschap en haar raad van bestuur is er geen permanent evaluatiesysteem ingericht voor de niet-uitvoerende bestuurders voor wat betreft hun interactie met het uitvoerend management. Zo is er geen verplichting voor de niet-uitvoerende bestuurders om jaarlijks eenmaal bijeen te komen in afwezigheid van de uitvoerende bestuurder.
  • Aanbeveling 4.15 Code 2009: gelet op de relatief beperkte omvang van de vennootschap en haar raad van bestuur is er geen permanent evaluatiesysteem ingericht voor de raad van bestuur, zijn comités en zijn individuele bestuurders.
  • Aanbeveling 5.2/28 Code 2009: de Code schrijft voor dat het auditcomité ten minste viermaal per jaar bijeenkomt. Het Corporate Governance Charter van de vennootschap bepaalt dat het auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor zijn goed functioneren – minstens tweemaal per jaar in aanwezigheid van de commissaris en de interne auditverantwoordelijke. De vennootschap is van oordeel dat de door haar gehanteerde frequentie voldoet aan de behoeften.
  • Aanbeveling 6.6 Code 2009: gelet op de relatief beperkte omvang van de vennootschap, is de vennootschap van oordeel dat het niet vereist is dat in dit stadium duidelijke procedures voor de besluitvorming dienen te bestaan met betrekking tot (i) de voorstellen van het uitvoerend management nopens beslissingen die de raad van bestuur moet nemen, (ii) de besluitvorming door het uitvoerend management, (iii) de verslaggeving aan de raad van bestuur van de voornaamste beslissingen genomen door het uitvoerend management, en (iv) de evaluatie van de CEO en van de andere leden van het uitvoerend management.
  • Aanbeveling 7.3 Code 2009: gelet op de relatief beperkte omvang van de vennootschap zijn er geen interne procedures voorzien aangaande de ontwikkeling van een remuneratiebeleid of de vaststelling van het remuneratieniveau, andere dan deze uiteengezet in het remuneratieverslag opgenomen in het jaarverslag.

De raad van bestuur is van mening dat de vennootschap, met uitzondering van de hierboven toegelichte afwijkingen, voldoet aan alle principes en bepalingen uit de Code 2009.

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.

Corporate Governance Charter

Charter goedgekeurd door de raad van bestuur van 27 juni 2014

Download (Nederlands)