Inkoop eigen aandelen

Mandaat BAVA 30 november 2023

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurze of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 7:221 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de buitengewone algemene vergaderingen van 23 november 2009, 22 mei 2014 en 28 september 2017. De raad van bestuur kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, de eigen aandelen van de vennootschap 15 die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:218 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreekse dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste.

Mandaat BAVA 28 september 2017

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurze of buiten de beurs verwerven, tegen een éénheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag 4 voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 september 2017 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwering noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing. De raad van bestuur wordt uitdrukkelijk gemachtigd de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus genomen beslissingen. De machtiging om de door de vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen kan te allen tijde gebruikt worden en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de vennootschap worden verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden verkregen in overeenstemming met de machtigingen van de buitengewone algemene vergaderingen van 23 november 2009 en 22 mei 2014. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 622, §2, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de vervreemding buiten beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze laatste. De raad van bestuur van Iep Invest heeft op 20 december 2017 besloten om 1.890.018 eigen aandelen te vernietigen. Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Iep Invest hierover een communiqué verspreid. Dit persbericht is enkel beschikbaar in het Nederlands. 

Mandaat BAVA 22 mei 2014

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurze of buiten de beurs verwerven, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door een van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2014 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.
Op geregelde tijdstippen werden, in uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen (artikel 207 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009), de verrichtingen op grond van het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 mei 2014 bekend gemaakt. Deze persberichten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.

Inkoopprogramma 1 oktober - 31 december 2013

Op 1 oktober 2013 maakte de vennootschap bekend dat ze besloten had om een programma op te starten voor de inkoop van eigen aandelen, binnen de wettelijke grenzen en voor een maximumprijs van 7,01 euro per aandeel. Daartoe had ze overeenkomsten afgesloten met KBC Securities. Deze overeenkomsten werden afgesloten tot en met 31 december 2013. De inkoopverrichtingen werden uitgevoerd in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 november 2009. Bij de afloop van het inkoopprogramma waren er in het kader van dit programma 1.778.920 aandelen ingekocht, wat 14,95% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt.
Op geregelde tijdstippen werden, in uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen (artikel 207 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009), de resultaten van het inkoopprogramma bekend gemaakt. Deze persberichten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.

Melding inkoop eigen aandelen periode 25-03-2021 t.e.m. 26-03-2021

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 23-03-2021 t.e.m. 24-03-2021

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 17-12-2018 t.e.m. 05-06-2019

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 11-12-2018 t.e.m. 16-12-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 04-12-2018 t.e.m. 10-12-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 27-11-2018 t.e.m. 03-12-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 16-11-2018 t.e.m. 26-11-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 04-11-2018 t.e.m. 15-11-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 24-10-2018 t.e.m. 04-11-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 20-10-2018 t.e.m. 23-10-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 12-10-2018 t.e.m. 19-10-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 05-10-2018 t.e.m. 11-10-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 01-10-2018 t.e.m. 07-10-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 21-09-2018 t.e.m. 30-09-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 14-09-2018 t.e.m. 20-09-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 10-09-2018 t.e.m. 13-09-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 06-09-2018 t.e.m. 09-09-2018

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen 29-12-2017

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 20-07-2016 t.e.m. 25-07-2016

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 06-07-2016 t.e.m. 19-07-2016

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 29-06-2016 t.e.m. 05-07-2016

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 4-12-2015 t.e.m. 17-12-2015

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 25-11-2015 t.e.m. 3-12-2015

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (11)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (10)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (09)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (08)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (07)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (06)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (05)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (04)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (03)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (02)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (01)

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.