Auditcomité Iep Invest

Algemene bepalingen

Naar artikel 26 van de gecoördineerde statuten van de vennootschap de dato 20 december 2017.

De raad van bestuur richt in zijn schoot een auditcomité op, uitsluitend samengesteld uit een oneven aantal niet-uitvoerende bestuurders, van wie de meerderheid onafhankelijk bestuurder is. Dit comité bestaat minstens uit drie leden. Het auditcomité zal minstens belast zijn met volgende taken:

  • de rekeningen onderzoeken en de controle van het budget waarnemen;
  • de auditwerkzaamheden opvolgen evenals het permanent toezien op de afgewerkte dossiers van de commissaris en het monitoren van zijn onafhankelijkheid;
  • de betrouwbaarheid van de financiële informatie evalueren;
  • toezicht uitoefenen op de interne controle die wordt georganiseerd door het management van de vennootschap;
  • afwijkingen toestaan in de zin van artikel 133 van het Wetboek van vennootschappen.

Het auditcomité is bevoegd om onderzoek in te stellen naar elke aangelegenheid die onder zijn bevoegdheid valt. Te dien einde beschikt het over de nodige werkmiddelen, heeft het toegang tot alle informatie en kan het interne en externe deskundigen om advies vragen.

De benoemingsvoorwaarden, de wijze van beraadslaging en beslissingsvorming, evenals de rapporteringsprocedures worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement opgesteld door de raad van bestuur in samenspraak met het auditcomité.

De leden ontvangen geen bijkomende vergoedingen voor de uitoefening van hun mandaat.

Samenstelling en vergadering

Momenteel bestaat het auditcomité uit de volgende leden:

 

Naam  Lopende termijn (*)
Gerda Gysel  2022
Arthur Vanhoutte 2022
Gescon bvba, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen 2023

(*) De benoemingstermijn van de leden van de raad van bestuur loopt af onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar vermeld naast de naam van elke bestuurder.

Sinds 27 september 2013 treedt Gerda Gysel op als voorzitter van dit comité.

De raad van bestuur is van oordeel dat Gerda Gysel en Dirk Van Vlaenderen beschikken over de nodige onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit. Gerda Gysel en Gescon bvba, vast vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderen, zijn op geen enkele manier verbonden met Iep Invest of met een van de met Iep Invest verbonden vennootschappen. Bovendien hebben beide leden een ruime bewezen financiële en bedrijfskundige ervaring.

Meer informatie

Meer informatie over de rol en bevoegdheden van het auditcomité, zijn samenstelling, werking, verslaggeving en beoordeling vindt u in artikel 7.2 van het Corporate Governance Charter van de vennootschap. U kunt het Charter in de kolom rechts (of, afhankelijk van uw browser, onderaan deze pagina) downloaden.

 

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.

Corporate Governance Charter

Charter goedgekeurd door de raad van bestuur van 27 juni 2014

Download (Nederlands)