Inkoop eigen aandelen

Mandaat BAVA 22 mei 2014

De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen die dit artikel voorziet, het wettelijk toegestaan maximum aantal eigen aandelen ter beurze of buiten de beurs verwerven, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar alleszins niet lager mag zijn dan zeventig procent (70%) van de laatste slotkoers en niet hoger dan honderddertig procent (130%) van de laatste slotkoers op de dag voorafgaand aan de verrichting. Deze bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving ter beurze of buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door een van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de grenzen van artikel 627, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig gedurende vijf (5) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2014 werd aan de raad van bestuur toelating gegeven om, mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen te verwerven, voor het geval dergelijke verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaar te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing.
Op geregelde tijdstippen werden, in uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen (artikel 207 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009), de verrichtingen op grond van het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 mei 2014 bekend gemaakt. Deze persberichten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.

Inkoopprogramma 1 oktober - 31 december 2013

Op 1 oktober 2013 maakte de vennootschap bekend dat ze besloten had om een programma op te starten voor de inkoop van eigen aandelen, binnen de wettelijke grenzen en voor een maximumprijs van 7,01 euro per aandeel. Daartoe had ze overeenkomsten afgesloten met KBC Securities. Deze overeenkomsten werden afgesloten tot en met 31 december 2013. De inkoopverrichtingen werden uitgevoerd in overeenstemming met het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 november 2009. Bij de afloop van het inkoopprogramma waren er in het kader van dit programma 1.778.920 aandelen ingekocht, wat 14,95% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt.
Op geregelde tijdstippen werden, in uitvoering van de regelgeving met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen (artikel 207 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd op 26 april 2009), de resultaten van het inkoopprogramma bekend gemaakt. Deze persberichten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.

Melding inkoop eigen aandelen periode 20-07-2016 t.e.m. 25-07-2016

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 06-07-2016 t.e.m. 19-07-2016

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 29-06-2016 t.e.m. 05-07-2016

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 4-12-2015 t.e.m. 17-12-2015

Open of download >

Melding inkoop eigen aandelen periode 25-11-2015 t.e.m. 3-12-2015

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (11)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (10)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (09)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (08)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (07)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (06)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (05)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (04)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (03)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (02)

Open of download >

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen (01)

Open of download >

Wilt u voortaan onze persberichten ontvangen via e-mail? Meld u dan hier aan.